Menü
Kosár

ÁSZF

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a jelenleg áraink napi szinten változnak, ezért csak készleten lévő visszaigazolt rendelések esetében érvényesek áraink.

 

 

1. A szerzõdéskötés

A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerzõdés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhetõ, visszakereshetõ. A  szerzõdéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történõ kattintással  határozatlan idõre jön létre. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vevõ jelen Szállítási Feltételek elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz.


2. Szerzõdõ Felek

2.1. A Szolgáltató (nem webáruház)

A http://kertemben.hu információs felületet a Szolgáltató üzemelteti.

A Szolgáltató teljes neve: Kertészeti Áruház Kft.

A Szolgáltató székhelye:  2360  Gyál  Jókai Mór utca 46.

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei :

- telefonszám: +36-70-6090-210

- e-mail: aruhaz@magmamagyarorszag.hu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma:  13-09-182585

A Szolgáltató bankszámlaszám: UniCredit Bank  10918001-00000089-55360002

A Szolgáltató adószáma: 25086476-2-13

A Szolgáltató képviselője: Kancsár Ferencné ügyvezető

2.2. Vevõ

A Vevõ, Megrendelő az a természetes személy, vagy szervezet


3. Megrendelés folyamata

A Szolgáltató a megrendelés állásáról a rendelés feldolgozását követően írásban tájékoztatja a Vevőt. Cégünk nagykereskedelmi raktárként működik ezért a folyamatosan változik raktárkészletünk ami nem látható web felületen.

A webfelületen  megadott raktárkészlet információk nem minden esetben tükrözik a valós készletet, de árubeszerzésünk működésünknél fogva folyamatos.

3.1. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a vevő a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.

A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetõségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapott a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetõségek valamelyikén: e-mail: aruhaz@magmamagyarorszag.hu ; központi telefonszám: +36-70-6090-210

3.2. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását, a rendelés befogadásáról külön tájékoztatást küld vagy telefonon felkeresi Önt.


3.3. Fizetési feltételek

3.3.1. A honlapon feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.

3.3.2. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit.


4. Szavatosság

A Vevő által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a   fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –  termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő ( kivétel a szín ) tulajdonságokkal.

A  színbeli eltérés nem minősül hibás teljesítésnek.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


6. Megrendelések módosítása

A web felületen feladott megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.


7. Vételár, fizetési feltételek

7.1. Fizetés és szállítás

A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a kiadványok vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Az átvétel esetleges plusz költségei a Vásárlót terhelik.


8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.

- a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 Szolgáltató nem felelős a Vevõ internet használata során a Vevõ számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felől érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felől érkezõ káros hatások elhárítása a Vevõ feladata.


9. A vásárlástól való elállás joga

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a szerzõdés teljesítése megkezdõdött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést.

Az elállási/felmondási határidõ

- termék adásvételére irányuló szerzõdés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.”;

- több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

- több tételbõl vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy átveszi az elsõ terméket.”

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Kertészeti Áruház Kft. 1194 Budapest Méta utca 31.

Ön határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A termék(ek) vételárát csak a sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolata átadása ellenében téríti vissza a Szolgáltató legkésõbb az elállást követõ tizennégy (14) napon belül. Elállás esetén, ha a termék nem rendeltetésszerû használatából eredõen sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a megrendelõ személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelõ utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ (például fotókönyv), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, továbbá, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógép szoftver példányának vásárlása esetében, ha a termék csomagolását a megrendelõ felbontotta. A megrendelõt terheli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülõ költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Vevõ által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Szolgáltató a vásárló adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény elõírásainak megfelelõen kezeli. A Szolgáltató adatkezelésének célja: a Vevõ által megrendelt termék rendelés teljesítése, valamint a termékkel kapcsolatos információk közvetítése.

A Szolgáltató a Vevõ személyes adatait harmadik félnek nem adja át, a szerzõdés teljesítésekor (szállítás) a Vevõ neve és lakcíme a kiszállítás teljesítése érdekében, annak céljából kerül átadásra a szállítást végzõ szolgáltató számára.